dimarts, 21 de novembre del 2006

Himne: Comú de la Mare de Déu

Ave, maris stella

Ave, estel fulgent del mar,
Mare santa del bon Déu:
Verge sempre, singular,
del cel, Porta, Ell us féu.

«Ave!», l’àngel Gabriel,
saludant-vos, escolteu:
ens dureu la pau del cel
si el nom d’Eva prest mudeu.

Les cadenes deslligueu
del captiu, humà mortal;
per al cec amb llum brilleu,
feu-nos bé, lleveu tot mal.

Us mostreu mare clement
suplicant Jesús, humil,
que és el Fill del Déu potent
nat de vós en carn servil.

Verge intacta, cap d’igual,
entre totes lleu i suau:
cor, doneu-nos, virginal,
net de culpa, sense frau.

Vida pura i camí pla
atorgueu, i el goig més ple,
de Jesús en contemplar
el mirar diví i serè.

Glòria al Pare, Déu immens,
i al seu Fill semblant llaor,
i el tribut del nostre encens
al Paràclit Defensor. Amén.